BÁO CÁO CHÍNH SÁCH CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN I: CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH
1. Tổng quan phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh ở Việt Nam hiện nay
2. Phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh qua điện thoại ở Việt Nam
3. Phương pháp xây dựng bảng hỏi
4. Chọn mẫu khảo sát và phương pháp phỏng vấn
5. Điều chỉnh kết quả khảo sát đối với đặc điểm nhân thân của người bệnh
6. Tính trọng số cho các tiêu chí thành phần và xây dựng chỉ số tổng hợp
7. Phương pháp xếp hạng các bệnh viện
PHẦN II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH BẰNG ĐIỆN THOẠI
1. Đặc điểm mẫu khảo sát
2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh
2.1. Kết quả khảo sát chỉ số hài lòng người bệnh của các bệnh viện
2.2. Kết quả khảo sát chỉ số PSI của các bệnh viện cùng tuyến
2.3. Kết quả khảo sát PSI của Bệnh viện Bà rịa
PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
1. Kiến nghị chính sách
2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
Phụ lục 1: Bảng hỏi hài lòng người bệnh
Phụ lục 2: Hệ số điều chỉnh chung của 29 bệnh viện theo từng tiêu chí
Phụ lục 3: Chi tiết về Phương pháp xếp hạng sao các bệnh viện

Vui lòng tải về báo cáo đầy đủ trong file đính kèm: PDF iconreport_cshlnb.pdf