BÁO CÁO CHÍNH SÁCH CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 2018

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI GIỚI THIỆU

TÓM TẮT

PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VIỆT NAM NĂM 2018

1.      Xây dựng bảng hỏi về hài lòng người bệnh. 

2.      Chọn mẫu khảo sát và phương pháp phỏng vấn. 

3.      Tỷ lệ phỏng vấn thành công và vấn đề mẫu bị chệch.

4.      Kiểm tra độ tin cậy của mẫu điều tra.

5.      Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu khảo sát

6.      Hệ số điều chỉnh dựa trên đặc điểm nhân khẩu học.

7.      Trọng số của các tiêu chí thành phần và xây dựng chỉ số tổng hợp. 

8.      Phân nhóm các bệnh viện.

PHẦN 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÍ ĐIỂM HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH QUA ĐIỆN THOẠI Ở VIỆT NAM NĂM 2018

1.      Báo cáo tổng thể.

2.      Hài lòng người bệnh theo tuyến và hạng bệnh viện.

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.      Một số khuyến nghị 

2.      Hướng nghiên cứu tiếp theo.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng hỏi Khảo sát Hài lòng người bệnh

Phụ lục 2: Kết quả khảo sát theo bệnh viện. 

Phụ lục 3: Hệ số điều chỉnh chung của 60 bệnh viện theo từng tiêu chí

Phụ lục 4: Phương pháp phân nhóm xếp hạng các bệnh viện.

Vui lòng tải về báo cáo đầy đủ trong file đính kèm: PDF icon report_cshlnb.pdf