Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên - Thái Nguyên

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.12

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố