Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.11

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố