Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - TP. Hồ Chí Minh

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.04

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố