Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh - Quảng Trị

Chỉ số hài lòng người bệnh

3.93

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố