Bệnh viện Sản Nhi - Bắc Giang

Chỉ số hài lòng người bệnh

3.86

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 KHOA SẢN 1 4.04
2 KHOA DỊCH VỤ 4.03
3 KHOA SẢN 2 4.01
4 KHÔNG, KHÔNG BIẾT 3.85
5 KHOA NGOẠI 3.81
6 KHOA CC,ĐTHSTC&CĐ 3.65
7 KHOA NHI 3.64
8 KHOA HÔ HẤP 3.35

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố