Khảo sát được tiến hành bởi Sáng kiến Việt Nam

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.23